Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Захаров Сергiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05905697
5. Міжміський код та телефон, факс
0322389522 0322389522
6. Електронна поштова адреса
vilnaukraina@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 116 Вiдомостi НКЦПФР 20.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vilnaukraina.infotms.net.ua в мережі Інтернет 19.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.06.2018 припинено повноваження заступник голови правлiння Дацко Андрiй Семенович 0 0
0
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", Протокол №71 засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне обєднання" вiд 19.06.2018 року.
19.06.2018 призначено заступник голови правлiння Середiн Сергiй Воловимирович ТТ 125403
08.09.2012 Деснянський РВ ГУДМС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", Протокол №71 засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне обєднання" вiд 19.06.2018 року. Освiта вища.Посадову особу обрано термiном на 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.