Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Захаров Сергiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05905697
5. Міжміський код та телефон, факс
0322389522 0322389522
6. Електронна поштова адреса
vilnaukraina@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 67 Бюлетень Цiннi папери України 13.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vilnaukraina.infotms.net.ua в мережі Інтернет 12.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2016 призначено член правлiння Дацко Андрiй Семенович КА 515600
13.09.1997 Перемишлянським РВ УМВС України у Львiв. обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонера вiд 11.04.2016р., протокол № 36. Стаж керiвної робрти 14 рокiв. Займає посаду заступника голови правлiння. Попередня посада - головний iнженер ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас". Обрано термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 призначено член правлiння Бобак Ангела Петрiвна КА 767488
26.02.1998 Залiзничним РВ УМВС України у Львiв. обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонера вiд 11.04.2016р., протокол № 36. Стаж керiвної робрти 28 рокiв. Займає посаду головного бухгалтера. Попередня посада – головний бухгалтер ПрАТ "Львiвська книжкова фабрика "Атлас". Обрано термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 припинено повноваження ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна КА 839737
04.06.1998 Франкiвським РВ УМВС України у Львiв. обл.
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонера вiд 11.04.2016р., протокол № 36. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2016 призначено ревiзор Вуйцик Олексiй Генадiйович 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонера вiд 11.04.2016р., протокол № 36. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Обрано термiном на 5 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.