Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Захаров Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Вiльна Україна" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05905697
5. Міжміський код та телефон, факс
0322389522 0322389522
6. Електронна поштова адреса
vilnaukraina@dokaplus.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 210 Вiдомостi НКЦПФР 02.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vilnaukraina.infotms.net.ua в мережі Інтернет 01.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2018 звільнено головний бухгалтер Бобак Ангела Петрiвна 0 0
Зміст інформації:
Посадову особу звiльнено на пiдставi Наказу №42-К вiд 31.10.2018р.